Vol.525气质美女Vanessa私房床上性感内衣秀完美身材迷人诱惑写真[56P]_Vanessa_爱蜜社

Vol.525气质美女Vanessa私房床上性感内衣秀完美身材迷人诱惑写真[56P]_Vanessa_爱蜜社

且又能调和冰片、薄荷冰之气味,使人服之不致过于苛辣也。比晓,其夫皇皇求为救治。

而附载于此者,恐临证者审证不确,误以醴泉饮治之也。 病家谓,从前医者,少用桂附,即不能容受,恐难再用热药。

 为其间作寒热,加柴胡二钱,一剂热退痢止,犹间有寒热之时。又服二剂,不但吐血已止,而咳嗽音哑诸病皆愈。

矧与冰片,又同具发表之性,服之能作汗解,使内蕴之邪由汗透出。 有日日发作者,又数日或因辛苦寒冷而发作者,又有因父母患此病传延者。

用时去槐条,将莱菔切片煮烂,调红沙糖服之,每服一枚,数服即愈。治以此汤,加龙眼肉五钱,两剂奉天北镇县萧叟,年六十七岁,得膈证延医治不愈。

又有矫诬药性,谓赤石脂性凉,重用至一斤,干姜虽热,止用一两,其方仍以凉论者。愚愿业医者,凡遇气分不舒之证,宜先存一大气下陷理想,以细心体察,倘遇此等证,庶可挽回人命于顷刻也。

Leave a Reply